Ý kiến Khách hàng về công ty thiết kế website VietProtocol

Thư viện mẫu web đẹp

Thiet ke website theo mau co san

Ghi tiền bằng chữ trong Excel

Ghi tiền bằng chữ trong ExcelKhi có tiền bằng số là 123.456.789 đồng làm sao để ghi ra là một trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm tám mươi chín đồng. 
Bước 1: Mở tập tin cần chuyển >> Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở trình soạn thảo VBA của Excell

Bước 2: Nhấp chuột phải lên VBA Project >> Insert >> Module >> và dán đoạn mã bên dưới vào cửa sổ của Module mới chèn

Excel
Function ConvertCurrencyToVietnamese (ByVal MyNumber)
Dim Temp
         Dim Dollars, Cents
         Dim DecimalPlace, Count

         ReDim Place(9) As String
         Place(2) = " Nghin "
         Place(3) = " Trieu "
         Place(4) = " Ty "
         Place(5) = " Ngan ty "

         ' Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces.
         MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

         ' Find decimal place.
         DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

         ' If we find decimal place...
         If DecimalPlace > 0 Then
            ' Convert cents
            Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
            Cents = ConvertTens(Temp)

            ' Strip off cents from remainder to convert.
            MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
         End If

         Count = 1
         Do While MyNumber <> ""
            ' Convert last 3 digits of MyNumber to English dollars.
            Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))
            If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
            If Len(MyNumber) > 3 Then
               ' Remove last 3 converted digits from MyNumber.
               MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
            Else
               MyNumber = ""
            End If
            Count = Count + 1
         Loop

         ' Clean up dollars.
         Select Case Dollars
            Case ""
               Dollars = "khong Nghin"
            Case "One"
               Dollars = "Mot Nghin"
            Case Else
               Dollars = Dollars & " Nghin"
         End Select

         ' Clean up cents.
         Select Case Cents
            Case ""
               Cents = " va khong Dong"
            Case "One"
               Cents = " va mot Dong"
            Case Else
               Cents = " va " & Cents & " Dong"
         End Select

         ConvertCurrencyToVietnamese = Dollars & Cents
End FunctionPrivate Function ConvertHundreds(ByVal MyNumber)
Dim Result As String

         ' Exit if there is nothing to convert.
         If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

         ' Append leading zeros to number.
         MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

         ' Do we have a hundreds place digit to convert?
         If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
            Result = ConvertDigit(Left(MyNumber, 1)) & " Tram "
         End If

         ' Do we have a tens place digit to convert?
         If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
            Result = Result & ConvertTens(Mid(MyNumber, 2))
         Else
            ' If not, then convert the ones place digit.
            Result = Result & ConvertDigit(Mid(MyNumber, 3))
         End If

         ConvertHundreds = Trim(Result)
End FunctionPrivate Function ConvertTens(ByVal MyTens)
Dim Result As String

         ' Is value between 10 and 19?
         If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
            Select Case Val(MyTens)
               Case 10: Result = "Muoi"
               Case 11: Result = "Muoi mot"
               Case 12: Result = "Muoi hai"
               Case 13: Result = "Muoi ba"
               Case 14: Result = "Muoi bon"
               Case 15: Result = "Muoi lam"
               Case 16: Result = "Moi sau"
               Case 17: Result = "Muoi bay"
               Case 18: Result = "Muoi tam"
               Case 19: Result = "Muoi chin"
               Case Else
            End Select
         Else
            ' .. otherwise it's between 20 and 99.
            Select Case Val(Left(MyTens, 1))
               Case 2: Result = "Hai muoi "
               Case 3: Result = "Ba muoi "
               Case 4: Result = "Bon muoi "
               Case 5: Result = "Nam muoi "
               Case 6: Result = "Sau muoi "
               Case 7: Result = "Bay muoi "
               Case 8: Result = "Tam muoi "
               Case 9: Result = "Chin muoi "
               Case Else
            End Select

            ' Convert ones place digit.
            Result = Result & ConvertDigit(Right(MyTens, 1))
         End If

         ConvertTens = Result
End Function

Private Function ConvertDigit(ByVal MyDigit)
Select Case Val(MyDigit)
            Case 1: ConvertDigit = "Mot"
            Case 2: ConvertDigit = "Hai"
            Case 3: ConvertDigit = "Ba"
            Case 4: ConvertDigit = "Bon"
            Case 5: ConvertDigit = "Nam"
            Case 6: ConvertDigit = "Sau"
            Case 7: ConvertDigit = "Bay"
            Case 8: ConvertDigit = "Tam"
            Case 9: ConvertDigit = "Chin"
            Case Else: ConvertDigit = ""
         End Select
End Function

Bước 3: Nhấn phím Alt + F11 một lần nữa và nhấn Ctrl + S để save lại toàn bộ tài liệu.

Bước 4: Đến đây, bạn có thể sử dụng công thức =ConvertCurrencyToVietnamese (B3) để chuyển đổi tiền tệ từ số về chữ (với B3 là số tiền bằng chữ số)

Ví dụ: B3 có giá trị là: 123456 thì kết quả =ConvertCurrencyToVietnamese

Excel
(B3) trả về là Mot Tram Hai muoi Ba Nghin Bon Tram Nam muoi Sau Nghin va khong Dong
Điền vào email của bạn để nhận những bài viết bổ ích:
Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn:

 
Bảng báo giá thiết kế web

Dịch vụ của VietProtocol

Thiết kế website
Dịch vụ thiết kế web đẹp, chuyên nghiệp. Trang web được bảo hành vĩnh viễn.
Dịch vụ SEO Top 10 Google
Dịch vụ SEO, tối ưu hóa website của bạn để đạt kết quả cao trên top 10 Google.
Quảng bá website
Dịch vụ quảng bá web mang lại lượng lớn khách truy cập đến website của bạn.
Đăng ký tên miền
Dịch vụ tư vấn, đăng ký tên miền quốc tế, Việt Nam để bảo vệ thương hiệu.
Báo giá dịch vụ SEO
Khách hàng thiết kế web